Cartref > amdanom ni > glaswellt ac amodau

Zhejiang Mesa Co Glanweithdra, ltd

Telerau ac Amodau


1.GENFFREDINOL

1.1 Mae MESA Bath Inc. ("MESA" neu "our") yn cynnal y wefan www, mesashower.com a'r holl wefannau cysylltiedig, gan gynnwys www.zjmesa.com, ar gyfer adloniant, gwybodaeth, addysg a chyfathrebu defnyddwyr y Wefannau (" chi "neu" eich ").

1.2 Mae eich mynediad a'ch defnydd o'r Gwefannau a'r negeseuon, gwybodaeth, data, testun, graffeg, delweddau, ffotograffau, darluniau, meddalwedd neu gynnwys arall sydd ar gael drwy'r Wefannau (ar y cyd, y "Cynnwys") yn ddarostyngedig i'r telerau a'r amodau hyn ( "Telerau ac Amodau") a'r holl gyfreithiau perthnasol. Drwy fynd at y Gwefannau a pori, rydych chi'n derbyn, heb gyfyngiad neu gymhwyster, y Telerau ac Amodau. Os na fyddwch yn cytuno i ddilyn y Telerau ac Amodau, ni fyddwch yn defnyddio'r Gwefannau nac yn defnyddio'r Cynnwys.

1.3 Os oes gennych gwestiynau am unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn, anfonwch gais am eglurhad i MESA gan ddefnyddio'r ffurflen Cefnogaeth a ddarperir.


2.DISCLAIMWYR A CHYFYNIAD YR ATEBOLDEB
2.1 Er bod MESA yn ymdrechu i gynnwys gwybodaeth gyfoes a chywir ar y Wefannau, mae'r Gwefannau a'r Cynnwys yn cael eu darparu "UG UG" ac fel y bo modd, ac unrhyw fynediad at, defnydd o, addasu neu ddibynnu ar y Wefannau a bydd y Cynnwys ar eich pen eich hun. Nid yw MESA a'i bartneriaid, trwyddedwyr, asiantau, darparwyr cynnwys, darparwyr gwasanaethau, gweithwyr, swyddogion, cyfarwyddwyr neu gynrychiolwyr ("Cynrychiolwyr MESA") yn gwarantu cywirdeb y fath wybodaeth, ac nid yw Cynrychiolwyr MESA neu MESA yn cymryd unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb dros unrhyw wallau neu hepgoriadau a gynhwysir ar y Wefannau, gan na all Cynrychiolwyr MESA a MESA warantu a pheidio â gwneud unrhyw ddatganiadau, gwarantau, cyfamodau a chyflyrau, yn fynegi nac yn ymhlyg, trwy weithredu'r gyfraith neu fel arall, ac na fyddant yn gwarantu ac yn gwneud unrhyw ymadroddion penodol. parch i'r Gwefannau neu'r Cynnwys, gan gynnwys: (i) unrhyw warantau ac amodau ymhlygadwyedd masnachol, ansawdd masnachadwy neu ffitrwydd ar gyfer unrhyw bwrpas penodol, neu beidio â thorri, neu unrhyw gynrychioliadau neu warantau awgrymedig sy'n codi wrth gwrs, wrth gwrs delio neu ddefnyddio masnach; (ii) y bydd y Gwefannau neu'r Cynnwys yn bodloni'ch gofynion (neu eich sefydliad neu'ch cwmni) neu a fydd yn gydnaws â chyfrifiadur neu offer cysylltiedig, offer ffotograffau neu feddalwedd eich cyfrifiadur neu'ch cwmni; (iii) bod y Gwefannau neu'r Cynnwys yn gywir, yn ddilys, yn ddibynadwy, yn ddilys, yn gyfredol neu'n gyflawn; (iv) y bydd y Gwefannau yn parhau i weithredu, gweithredu heb ymyrraeth neu fod yn ddi-wall; neu (v) na fydd eich pori o ddeunyddiau a ddangosir ar y Wefannau yn torri hawliau trydydd parti nad ydynt yn eiddo i MESA.

2.2 Yn ogystal, nid yw Cynrychiolwyr MESA a MESA yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarant fod y Gwefannau neu'r Cynnwys yn briodol neu ar gael i'w defnyddio mewn unrhyw leoliad. Mae gwahardd mynediad i'r Wefannau neu Gynnwys o leoliadau lle mae eu cynnwys yn anghyfreithlon. Mae'r rhai sy'n dewis defnyddio'r Gwefannau neu'r Cynnwys o leoliadau heblaw Canada yn gwneud hynny ar eu pen eu hunain ac yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol.

2.3 Rydych chi'n atebol ac yn gyfrifol am unrhyw hawliadau a galwadau a wneir gan unrhyw berson arall sy'n deillio o, mewn cysylltiad â, neu sy'n ymwneud â'ch defnydd o'r Wefannau, Addasiadau Defnyddwyr (fel y'u diffinnir isod yn Adran 6.1) neu Gynnwys; eich toriad o'r Telerau ac Amodau; eich torri neu dorri hawliau eraill; neu eich bod yn groes i unrhyw gyfraith sifil neu droseddol berthnasol. Mae Cynrychiolwyr MESA a MESA yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb ac atebolrwydd a phob un o bob mater o'r fath.

2.4 Rydych yn cytuno eich bod yn gyfrifol yn unig am gamau gweithredu a chyfathrebu a gynhaliwyd neu a drosglwyddwyd yn ystod eich defnydd o'r Wefannau, Addasiadau Defnyddwyr a Chynnwys, a'ch bod yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau sy'n berthnasol neu'n berthnasol i'ch defnydd neu weithgareddau arnoch y Gwefannau neu mewn perthynas â'r Cynnwys neu'r Addasiadau Defnyddiwr. Gall MESA ymchwilio i ddigwyddiadau a all gynnwys torri cyfreithiau o'r fath, a gall gynnwys, a chydweithredu ag awdurdodau gorfodi'r gyfraith, erlyn defnyddwyr sy'n ymwneud â thoriadau o'r fath. Mae MESA yn cadw'r hawl bob amser i ddatgelu unrhyw wybodaeth (gan gynnwys eich gwybodaeth bersonol) ynglŷn â'ch defnydd o'r Wefannau neu'r Cynnwys (gan gynnwys unrhyw droseddau canfyddedig o gyfraith berthnasol) ym mhob achos a ganiateir neu sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith berthnasol, gan gynnwys sy'n angenrheidiol i fodloni unrhyw gais a awdurdodwyd gan y gyfraith berthnasol.

2.5 Mae eich pori o'r Gwefannau yn cael ei wneud ar eich risg chi. Ni fydd MESA nac unrhyw barti arall (gan gynnwys Cynrychiolwyr MESA) sy'n gysylltiedig â chreu, cynhyrchu neu gyflwyno'r Wefannau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o gwbl (gan gynnwys niwed uniongyrchol, achlysurol, canlyniadol, anuniongyrchol, enghreifftiol, arbennig neu gosbol) sy'n deillio o o ran, neu mewn cysylltiad â, eich mynediad at, neu ddefnydd o, neu unrhyw anghyfleustra, oedi mynediad neu ddefnydd i'r Wefan, y Cynnwys, y Newidiadau Defnyddiwr, unrhyw gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig, neu fethiant safleoedd o'r fath (gan gynnwys iawndal a ddioddefwyd o ganlyniad i hepgoriadau neu anghywirdebau mewn gwefannau neu gynnwys o'r fath, neu drosglwyddo gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif i safleoedd o'r fath neu oddi yno), hyd yn oed os cynghorir Cynrychiolwyr MESA neu MESA o'r posibilrwydd o gael difrod neu golled o'r fath neu os felly difrod neu golled yn rhagweladwy.

2.6 Yn ogystal, nid yw Cynrychiolwyr MESA a MESA yn cymryd yn ganiataol unrhyw gyfrifoldeb, ac ni fyddant yn atebol am unrhyw iawndal neu firysau na chod maleisus neu ddinistriol arall a allai heintio, eich offer cyfrifiadurol (neu eich cwmni neu gwmni) neu eiddo arall arno rhoi cyfrif am eich mynediad at, defnyddio, lawrlwytho, neu pori yn y Gwefannau, y Cynnwys neu'r Addasiadau Defnyddiwr. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gweithdrefnau a chyfeiriadau digonol ar waith i fodloni'ch gofynion penodol ar gyfer atal cod halogedig neu ddinistriol o'r fath, a chywirdeb mewnbwn a allbwn data, a chynnal modd y tu allan i'r Gwefannau ar gyfer ailadeiladu unrhyw ddata coll .


2.7 I'r graddau mwyaf awdurdodedig yn ôl y gyfraith, nid yw MESA yn cymryd unrhyw atebolrwydd ynglŷn â gosodwyr trydydd parti awdurdodedig o gynhyrchion MESA. Mae MESA yn cymryd camau rhesymol i hyfforddi gosodwyr trydydd parti awdurdodedig o'r fath, ond mae'r gweithredoedd, y diffygion, y diffygion a'r esgeulustod y tu hwnt i reolaeth MESA ac yn atebolrwydd unigol a chyfyngedig y gosodwr trydydd parti awdurdodedig. Nid yw MESA yn cymeradwyo, yn gwarantu neu'n cymryd cyfrifoldeb am waith unrhyw un o'r darparwyr gwasanaeth trydydd parti awdurdodedig neu eu hasiantau '. Bydd unrhyw ymgysylltiad gennych gan osodwr trydydd parti awdurdodedig ar gyfer gwaith yn ymwneud â chi yn unig â thrydydd parti o'r fath, ac mewn unrhyw ffordd mae MESA yn blaid neu'n gyfrifol o dan y fath ymgysylltiad ar gyfer unrhyw waith a gyflawnir. Gall pob gwarant gosodwr trydydd parti awdurdodedig amrywio. Nid yw MESA yn gyfrifol am warantau oddi wrth osodwyr trydydd parti, ond dim ond ei warant ei hun fel gwneuthurwr ei gynhyrchion.


2.8 Darperir rhestr o osodwyr trydydd parti awdurdodedig ar gyfer eich hwylustod yn unig, ac nid yw gosodydd trydydd parti yn y rhestr hon yn cynnwys argymhelliad gan MESA. Mae pob gosodydd trydydd parti yn bryder busnes annibynnol, a dylech gynnal unrhyw ymchwil neu ymchwiliad rydych chi'n credu'n briodol cyn contractio gydag un neu ragor o osodwyr trydydd parti o'r fath.


3. CAMAU I'R GWEFANAU

3.1 Efallai y bydd MESA yn adolygu'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg. Mae unrhyw ddiwygiadau o'r fath yn eich rhwymo a dylent, felly, ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i adolygu'r Telerau ac Amodau cyfredol. Gwiriwch y Telerau a'r Amodau hyn bob tro y byddwch chi'n ymweld â'r Wefannau fel y bydd y fersiwn ddiweddaraf o'r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i'r ymweliad hwnnw. Os nad yw unrhyw dymor, cyflwr nac unrhyw newid i'r Telerau ac Amodau yn dderbyniol i chi, rhaid i chi roi'r gorau i'w ddefnyddio o'r Wefannau ar unwaith. Bydd eich defnydd parhaus o'r Gwefannau ar ôl unrhyw newidiadau o'r fath yn cael ei bostio yn golygu derbyn y newidiadau hynny. Mae'r Telerau ac Amodau'n berthnasol i'ch defnydd o'r Wefannau yn unig ac nid ydynt yn newid telerau neu amodau unrhyw gytundeb arall sydd gennych gyda MESA.

3.2 Gall MESA, ar unrhyw adeg heb rybudd neu atebolrwydd, ac am unrhyw reswm o gwbl, derfynu, newid, atal neu derfynu unrhyw agwedd ar y Gwefannau. Mae MESA yn cadw'r hawl, yn ôl ei ddisgresiwn yn unig, i gywiro unrhyw wallau neu hepgoriadau mewn unrhyw ran o'r Wefannau ar unrhyw adeg heb rybudd, ond mae'n cadarnhau nad oes ganddo ddyletswydd i wneud hynny. Bydd gan MESA a'i ddarparwyr gwasanaeth yr hawl i derfynu'ch defnydd o'r Gwefannau fel y nodir isod dan y pennawd "Terfynu Defnydd"


4. CYFATHREBU
4.1 Yn ddarostyngedig i unrhyw gyfraith berthnasol (ac, yn achos gwybodaeth bersonol, mae gofynion y Datganiad Preifatrwydd (fel y'u diffinnir isod yn Adran 10.1), unrhyw gyfathrebiadau a anfonir gennych neu i chi drwy'r Wefannau neu MESA, boed yn cael eu cyfaddef gan MESA neu fel arall , yn anghyfrinachol, a bydd MESA yn rhydd i ddefnyddio a datgelu cynnwys unrhyw gyfathrebu o'r fath, gan gynnwys unrhyw syniadau, dyfeisiadau, cysyniadau neu wybodaeth a ddatgelir ynddo, at unrhyw ddiben gan gynnwys datblygu, cynhyrchu a / neu farchnata nwyddau a gwasanaethau. Rydych yn cytuno peidio â phersonu unrhyw berchnogaeth yn iawn o unrhyw fath mewn cyfathrebiadau o'r fath (gan gynnwys hawlfraint, marc masnach, patent, cystadleuaeth annheg, hawliau moesol, neu gontract ymhlyg) a thrwy hynny drwy chi rwystro hawliau moesol o'r fath o blaid MESA fel yn ogystal â'r hawl i dderbyn unrhyw ystyriaeth ariannol neu ystyriaeth arall mewn cysylltiad â chyfathrebu o'r fath.

4.2 Yn ychwanegol at yr uchod, nid yw MESA yn derbyn nac yn ystyried syniadau, awgrymiadau na deunyddiau eraill sydd heb eu gofyn mewn unrhyw fformat ("Syniadau Angenrheidiol"), gan gynnwys Syniadau Angenrheidiol ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu newydd, hyrwyddiadau newydd, cynhyrchion neu dechnolegau newydd neu welliannau, prosesau, deunyddiau, cynlluniau marchnata neu enwau cynnyrch newydd. Oni nodir fel arall yn ysgrifenedig gan MESA, peidiwch ag anfon unrhyw Syniadau Angenrheidiol, gan gynnwys gwaith celf creadigol gwreiddiol, awgrymiadau neu waith arall. Y pwrpas ar gyfer hyn yw osgoi camddealltwriaeth neu anghydfodau posibl pan allai cynhyrchion MESA neu strategaethau marchnata ymddangos yn debyg i syniadau a gyflwynwyd i MESA. Os, er gwaethaf ein cais nad ydych chi wedi anfon eich Syniadau Angenrheidiol atom, rydych yn dal i anfon Syniadau o'r fath heb eu gofyn, beth bynnag fo'ch cyfathrebiadau â MESA, rydych chi'n cytuno:
Rydych yn trosglwyddo, neilltuo a chyfleu i MESA yr hawl, y teitl a'r diddordeb ledled y byd i'r Syniadau Angenrheidiol yn rhad ac am ddim ac yn glir o'r holl ddiffygion, gan gynnwys mewn perthynas â phob hawl eiddo deallusol heb roi iawndal i chi neu unrhyw un arall, heb unrhyw atebolrwydd o gwbl, a rhad ac am ddim o unrhyw rwymedigaeth o hyder neu ddyletswyddau eraill ar ran MESA neu ei olynwyr neu ei aseiniadau; a
rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu y byddwch yn dileu pob hawl moesol (gan gynnwys yr hawl i fod yn gysylltiedig â'r Syniadau Angenrheidiol) yn y Syniadau Angenrheidiol ar ôl eu cyflwyno i unrhyw Wefannau neu i MESA.

4.3 Rhaid i'r holl wybodaeth a roddwch drwy'r Gwefannau neu mewn cysylltiad ag unrhyw ddeunydd a gyflwynir fod yn wir, yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn, a lle bo hynny'n berthnasol, rhaid i chi gael ei ddiweddaru yn brydlon ar unrhyw newid yn y fath wybodaeth.

4.4 Bydd MESA a'i ddarparwyr gwasanaeth yn dibynnu ar y wybodaeth a ddarperir gennych. Chi fydd yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu gostau ychwanegol a allwch chi, MESA neu ei ddarparwyr gwasanaeth neu eraill, o ganlyniad i chi gyflwyno unrhyw wybodaeth ffug, anghywir neu anghyflawn neu eich methiant i ddiweddaru unrhyw wybodaeth rydych chi cyflwyno drwy'r Gwefannau.


5. DEFNYDDIAU CANIATÂD
5.1 Cewch chi drwydded gyfyngedig, anghyfreithlon, na ellir ei drosglwyddo, nad yw'n is-drwyddedadwy, wedi'i diddymu i gopïo, lawrlwytho, arddangos ar ei gyfrifiadur, ei argraffu, a defnyddio'r Cynnwys yn unig at ddibenion gwybodaeth ac yn unig ar gyfer: ( a) eich defnydd personol eich hun; neu (b) defnydd mewnol eich sefydliad neu'ch cwmni. Ac eithrio fel y darperir yma, ni chaniateir unrhyw ddefnydd arall.

5.2 Caiff yr holl hawliau na chaniateir yn benodol gan y Telerau ac Amodau eu cadw i MESA.


6. DEFNYDDIAU CYFYNGEDIG
6.1 Ni fyddwch yn addasu'r Cynnwys o'r ffurflen fel y'i cyflwynir ar y Wefannau heb gydnabod ffynhonnell y Cynnwys a addaswyd felly (y "Addasiadau Defnyddiwr"). Rhaid gwneud unrhyw Ddiwygiadau Defnyddiwr yn unig i'r graddau y mae eu hangen i addasu'r Cynnwys at eich defnydd personol eich defnydd mewnol neu'ch cwmni yn ddarostyngedig i Adran 5.1 uchod. Ni ddylai unrhyw Newidiad Defnyddiwr addasu, golygu na dileu unrhyw hawlfraint, nod masnach, enw masnach, marc gwasanaeth, nac unrhyw rybudd perchennog arall neu chwedl sy'n ymddangos ar unrhyw un o'r Cynnwys.

6.2 Efallai na fyddwch chi:
cynnwys unrhyw gynnwys yn neu gyda chynnyrch neu wasanaeth yr ydych chi neu'ch cwmni neu'ch cwmni yn creu neu'n dosbarthu oni bai bod MESA yn cytuno fel arall yn ysgrifenedig;
copïwch unrhyw gynnwys ar eich gwefan eich hun neu unrhyw wefan arall oni bai bod MESA yn cytuno fel arall yn ysgrifenedig;
defnyddio'r Wefannau mewn unrhyw ffordd a allai niweidio, analluogi, gor-guddio, amharu, effeithio ar ddiogelwch, effeithio'n negyddol ar weithrediad, neu gam-drin fel arall, adnoddau'r system Wefannau, cyfrifon, gweinyddwyr, rhwydweithiau, safleoedd cysylltiedig neu gysylltiedig, wedi'u cysylltu (gan gynnwys llwytho, postio neu drosglwyddo fel arall ar feirysau cyfrifiaduron y Wefannau, ceffylau troed, mwydod neu ffeiliau eraill neu raglenni cyfrifiadurol sy'n bosibl yn niweidiol, yn aflonyddgar neu'n ddinistriol neu a allai osod llwyth afresymol neu anghymesur fawr ar y Seilwaith gwefannau 'neu ddefnyddio unrhyw robot, pridd neu raglen neu ddyfais awtomatig arall, neu broses law i fonitro, copïo, crynhoi, neu fel arall dynnu gwybodaeth o'r Gwefannau neu'r Cynnwys yn gyfan gwbl neu'n rhannol);
defnyddio'r Gwefannau, y Cynnwys neu Addasiadau Defnyddwyr mewn unrhyw ffordd sy'n torri ar hawliau cyfreithiol unrhyw berson arall (gan gynnwys hawliau preifatrwydd a phersonoliaeth, hawlfraint, hawliau moesol, a hawliau eiddo deallusol eraill), sy'n anghyfreithlon, sy'n torri unrhyw hawl Mae MESA, ei bartneriaid, trwyddedwyr, darparwyr cynnwys, darparwyr gwasanaethau neu gontractwyr, sy'n cael eu gwahardd yn y Telerau ac Amodau (gan gynnwys trwy fynd i'r Safleoedd Gwe o unrhyw leoliad lle gall mynediad o'r fath fod yn anghyfreithlon neu waharddedig), mae hynny'n anfoesegol, anweddus, sarhaus , difenwol, difrïol, twyllodrus, twyllodrus, niweidiol, camdriniol, bygythiol, difrifol, profaneiddiol, pornograffig, anweddus, rhywiol yn benodol, rhywiol, hiliol, casineb, sarhaus, aflonyddu, ymledol i hawliau preifatrwydd pobl eraill (mae hyn yn cynnwys postio unrhyw deunyddiau sy'n dangos, yn annog, yn nodi, yn eiriolwr neu'n tueddu i ysgogi unrhyw ymddygiad o'r fath), fel arall yn annymunol neu nad yw'n parchu hawliau a buddiannau cyfreithiol eraill ;
defnyddio'r Gwefannau, y Cynnwys neu Addasiadau Defnyddwyr mewn unrhyw gyfateb data neu gloddio data, gan gynnwys casglu neu ddefnyddio gwybodaeth am ddefnyddwyr eraill (gan gynnwys eu cyfeiriadau e-bost) heb eu caniatâd;
bostio neu gyflwyno unrhyw ddeunyddiau i'r Wefannau a fyddai'n torri unrhyw un o'r cyfyngiadau a nodir yn y Telerau ac Amodau;
oni bai bod MESA fel arall yn cytuno'n ysgrifenedig, defnyddiwch y Gwefannau at ddibenion neu weithgareddau masnachol, heblaw am ymgymryd â thrafodion masnachol gyda MESA, gan gynnwys: (i) gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw nwyddau neu wasanaethau; (ii) ceisio am hysbysebwyr neu noddwyr; (iii) cynnal cystadlaethau, hapchwarae neu hapchwarae neu gynnig gwobrau, gwobrau neu unrhyw gymhellion eraill i unrhyw berson; (iv) arddangos baneri hysbysebu neu nawdd, gan gynnwys y rhai a gynhyrchwyd gan wasanaethau baner neu gyfnewid cysylltiadau; (v) ceisio am roddion; neu (vi) defnydd o bost sothach, sbam, llythyrau cadwyn, pyramid heb unrhyw awdurdod neu heb ei ofyn neu unrhyw fath arall o gyfreithlon; neu
defnyddiwch y Wefannau mewn unrhyw fodd a all: (i) niweidio, bygwth, aflonyddu, cam-drin neu fygwth unrhyw berson arall mewn unrhyw ffordd neu gynnwys deunyddiau sy'n dangos, hyrwyddo, annog, dynodi, eiriolwr neu'n tueddu i ysgogi comisiwn trosedd neu gweithgareddau anghyfreithlon eraill, trais, casineb, creulondeb neu wahaniaethu yn erbyn unrhyw unigolion neu grwpiau, am unrhyw reswm, neu unrhyw weithred o greulondeb i anifeiliaid; (ii) yn gwanhau neu'n dibrisio enw ac enw da MESA, unrhyw Marciau (fel y diffinnir yma), partneriaid, trwyddedwyr, darparwyr cynnwys, darparwyr gwasanaethau neu gontractwyr, fel sy'n berthnasol; (iii) ymyrryd â defnydd a mwynhad pobl eraill o'r Safleoedd Gwe neu'r Rhyngrwyd yn gyffredinol; (iv) arwain at dorri unrhyw gamau dilysu, cyfrinair, diogelwch neu reoli defnyddwyr ynghylch y Gwefannau neu unrhyw adnodd rhyngrwyd neu system gyfrifiadurol arall; (v) cuddio neu gam-gynrychioli awdur neu darddiad unrhyw negeseuon neu gyfathrebu, neu sy'n amharu ar unrhyw berson, neu sy'n datgan yn ffug neu fel arall yn camliwio cysylltiad ag unrhyw berson arall, gan gynnwys unrhyw Gynrychiolydd MESA; neu (vi) datgelu delweddau o unrhyw berson neu wybodaeth breifat am unrhyw berson (megis enwau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost, cyfeiriadau post, yswiriant cymdeithasol neu rif diogelwch arall) heb ganiatâd y person hwnnw.

6.3 Ac eithrio fel y darperir yma, ni ellir copïo, ailwerthu, ailgynhyrchu, dosbarthu, ail-gyhoeddi, llwytho i lawr, arddangos, postio neu drosglwyddo unrhyw un o'r Cynnwys mewn unrhyw ffurf neu drwy unrhyw fodd, gan gynnwys electronig, mecanyddol, llungopïo, cofnodi neu fel arall, heb caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan MESA neu'r perchennog hawl eiddo deallusol.

6.4 Efallai na fyddwch, heb ganiatâd ysgrifenedig MESA, "drych" unrhyw gynnwys ar unrhyw weinyddwr arall.


7. GWYBODAETH DROSEDDOL
7.1 Rydych yn cytuno bod yr holl Gynnwys yn cael ei ddiogelu gan hawlfraint (naill ai'n gofrestredig neu'n deillio o gyfraith gyffredin neu o dan y gyfraith sifil berthnasol) ac sy'n eiddo neu'n cael ei reoli gan MESA. Byddwch yn cydnabod ffynhonnell unrhyw Gynnwys a ddefnyddir gennych yn unol â'r Telerau ac Amodau.

7.2 Mae manylion hawlfraint a chaniatâd ar gael yn ôl y galw neu fel y nodir ar y Wefannau. Gall unrhyw gopïo, ailddosbarthu, atgynhyrchu neu addasu'r Safleoedd neu Gynnwys heb ganiatâd gan unrhyw berson fod yn groes i gyfraith marciau masnach a / neu hawlfraint a gallai bwncu'r fath berson i gamau cyfreithiol. Rydych chi'n cytuno i gydymffurfio â'r holl gyfreithiau hawlfraint ledled y byd yn eich defnydd o'r Wefannau a'r Cynnwys ac i atal unrhyw gopïo heb ei awdurdodi o'r Cynnwys.

7.3 Mae rhai enwau, geiriau, teitlau, ymadroddion, logos, eiconau, graffeg neu ddyluniadau yn y Gwefannau yn cynnwys marciau masnach, enwau masnach, gwisg masnach a / neu gynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig MESA, ei bartneriaid, unrhyw drwyddedwr, darparwr cynnwys, darparwr gwasanaeth neu gontractwr MESA neu unrhyw drydydd parti arall (ar y cyd y "Marciau") a gellir ei ddiogelu yng Nghanada neu rywle arall ac nid yw eu harddangosfa ar y Wefannau yn cyfleu nac yn creu unrhyw drwydded na hawliau eraill yn y Marciau. Mae unrhyw ddefnydd o unrhyw un o'r Marciau, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, sy'n hygyrch drwy'r Gwefannau heb awdurdodiad ysgrifenedig MESA ymlaen llaw neu drydydd parti o'r fath yn cael ei wahardd yn llym.

7.4 Mae MESA yn parchu hawliau eiddo deallusol eraill. Os ydych chi'n credu bod eich gwaith wedi'i gopïo ac yn ymddangos ar y Wefannau mewn ffordd sy'n gyfystyr â thorri'ch hawliau eiddo deallusol, rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio'r Ffurflen Gymorth a ddarperir. Mae MESA yn cadw'r hawl i gael gwared ar gynnwys sy'n torri ar hawliau eiddo deallusol eraill ac i derfynu defnydd o'r Gwefannau fel y nodir isod dan y pennawd "Terfynu Defnydd".


8. INDEMNIAD
8.1 Byddwch yn indemnio a dal MESA neu Gynrychiolwyr MESA (y "Partïon Indemniedig") yn ddiniwed rhag ac yn erbyn unrhyw honiadau a ddygir gan drydydd parti sy'n deillio o'ch defnydd o'r wybodaeth a gyrchir o'r Gwefannau, ac unrhyw dorri'r Telerau ac Amodau gennych chi , gan gynnwys unrhyw ddefnydd o'r Cynnwys neu Addasiadau Defnyddiwr heblaw fel a awdurdodwyd yn benodol yn y Telerau ac Amodau. Rydych yn cytuno na fydd gan y Partïon Indemniedig unrhyw atebolrwydd mewn cysylltiad ag unrhyw dorri neu ddefnydd neu addasiad o'r fath, ac yn cytuno i indemnio unrhyw golled, iawndal, dyfarniad, gwariant, costau, treuliau a ffioedd cyfreithwyr y Pleidiau Indemniedig mewn cysylltiad â hynny.


9. GWEFAN CYSWLLT A FRAMIO
9.1 Gall rhai cysylltiadau ar y Wefannau fynd â chi i wefannau eraill. Mae MESA yn darparu'r cysylltiadau hyn yn unig fel cyfleustra. Nid yw MESA yn gyfrifol am gynnwys unrhyw dudalennau cysylltiedig o'r fath. Nid yw MESA yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarant am unrhyw wefannau cysylltiedig, y wybodaeth sy'n ymddangos arno nac unrhyw un o'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau a ddisgrifir ac nad yw'n cymeradwyo nac yn cymeradwyo. Os byddwch chi'n gadael y Gwefannau trwy ddolen a geir yn y fan hon, a gweld cynnwys nad yw'n cael ei ddarparu gan neu ar ran MESA, gwnewch hynny ar eich pen eich hun a'ch cyfrifoldeb chi yw cymryd yr holl fesurau amddiffyn i warchod rhag firysau ac elfennau dinistriol eraill .

9.2 Rhoddir hawl gyfyngedig, anghyfyngedig i chi i greu hypergyswllt i'r Gwefannau. Rydych yn cytuno, os ydych yn cysylltu gwefannau eraill â'r Wefannau, ni fydd gwefannau eraill o'r fath (a) yn creu fframiau o gwmpas unrhyw ran o'r Wefannau nac yn defnyddio technegau eraill sy'n newid cyflwyniad gweledol y Gwefannau; (b) awgrymu bod MESA yn eich cefnogi chi neu unrhyw berson arall (gan gynnwys eich sefydliad neu'ch cwmni), neu chi neu gynhyrchion neu wasanaethau rhywun arall; (c) heb ganiatâd ysgrifenedig MESA ymlaen llaw, awgrymu cysylltiad rhyngoch chi neu unrhyw berson arall, neu chi neu gynhyrchion neu wasanaethau person arall a MESA; (ch) camddehongli'r berthynas chi neu unrhyw berson arall sydd â MESA neu gyflwyno gwybodaeth ffug, camarweiniol, anghyfreithlon, difenwol neu niweidiol neu argraff arall am MESA neu unrhyw un o'i gynhyrchion neu wasanaethau; neu (e) cynnwys deunyddiau y gellir eu dehongli fel rhai anghyson, niweidiol, dramgwyddus neu anghywir, neu fel arall yn torri'r Telerau ac Amodau (gan gynnwys Adran 6 (Defnydd Cyfyngedig)).


10. PREIFAT
10.1 Mae MESA yn parchu'ch hawl i breifatrwydd. Mae'r holl wybodaeth y gall MESA ei gasglu trwy'r Gwefannau amdanoch chi yn ystod eich ymweliad â'r Gwefannau, yn amodol ar Ddatganiad Preifatrwydd MESA, a ymgorfforir drwy gyfeirio at y Telerau ac Amodau (y "Datganiad Preifatrwydd").


11. DEDDFWRIAETH
11.1 Mae'r Gwefannau yn cael eu cynnal ar weinyddwyr sy'n byw yn Nhalaith Quebec, Canada ac mae'r Gwefannau yn cael eu rheoli gan MESA o Dalaith Quebec, Canada. Drwy fynd i'r Wefannau, rydych chi'n cytuno bod y cytundeb hwn yn cael ei ffurfio yn Nhalaith Quebec, Canada, a bod pob mater sy'n ymwneud â hyn yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau Talaith Quebec a chyfreithiau Canada, heb ystyried gwrthdaro cyfreithiau ei brifathrawon.

11.2 Rhaid datrys unrhyw anghydfod rhwng MESA a chi neu unrhyw berson arall sy'n deillio o, mewn cysylltiad â'r Gwefannau, y Cynnwys, y Telerau ac Amodau, neu unrhyw gysylltiad â'r Wefannau, neu unrhyw fater cysylltiedig, cyn Llysoedd Talaith Quebec , Canada yn eistedd yn Ninas Montreal (y "Llysoedd"), ac rydych trwy hyn yn cael ei gyflwyno yn anadferadwy ac yn ardystio i awdurdodaeth unigryw y Llysoedd hynny mewn perthynas ag unrhyw anghydfod o'r fath.


12. TERFYNU DEFNYDD
12.1 Os ydych chi'n torri unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau ac Amodau, yna efallai na fyddwch bellach yn defnyddio'r Gwefannau na'r Cynnwys perthnasol sydd ar gael drwy'r Gwefannau. Bydd MESA, yn ôl ei ddisgresiwn, yn penderfynu a yw'r Telerau ac Amodau wedi'u torri.

12.2 Gall MESA neu ei ddarparwyr gwasanaeth ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm, gyda neu heb achos, ac yn ôl eu disgresiwn eu hunain, ar unwaith: (i) atal neu derfynu eich awdurdodiad i ddefnyddio'r Gwefannau (yn gyfan gwbl neu'n rhannol); (ii) atal, terfynu, dileu neu ddileu neu ddinistrio'n barhaol, fel sy'n berthnasol, unrhyw un o'ch: (A) URL, cyfeiriad IP neu enw parth; neu (B) unrhyw ddeunydd y gallai chi neu eraill ei bostio neu ei gyflwyno i unrhyw Wefannau neu bob un; (iii) cyfyngu mynediad at y deunyddiau a bostiwyd neu a gyflwynir i'r Gwefannau; a (iv) eich barhau o unrhyw ddefnydd o'r Wefannau yn y dyfodol; pob un heb unrhyw rybudd ymlaen llaw neu unrhyw atebolrwydd i chi neu unrhyw berson arall, a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â phob mesur o'r fath.


13. ERAILL
13.1 Os bydd llys am awdurdodaeth gymwys am unrhyw reswm yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau ac Amodau neu ran ohono yn anghyfreithlon, yn ddi-rym, neu am unrhyw reswm na ellir ei orfodi, yna bydd y ddarpariaeth honno yn cael ei orfodi i'r graddau mwyaf a ganiateir er mwyn cyflawni'r bwriad o'r Telerau ac Amodau, a gweddill y Telerau ac Amodau yn parhau i fod yn llawn ac yn effeithiol. Methiant MESA i fynnu neu beryglu perfformiad llym o unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau ac Amodau nac ni ddylid dehongli unrhyw hawl fel hepgor unrhyw ddarpariaeth neu hawl o'r fath. Rydych chi a MESA yn gontractwyr annibynnol, ac ni fwriadwyd na chreu unrhyw berthynas asiantaeth, partneriaeth, cyd-fenter, cyflogaeth na masnachfraint gan y Telerau ac Amodau na'ch defnydd o'r Wefannau neu'r Cynnwys gennych chi.

13.2 Mae'r Telerau ac Amodau (gan gynnwys y Datganiad Preifatrwydd) yn golygu'r cytundeb cyfan rhwng MESA a chi mewn perthynas â'r pwnc yma, ac yn disodli'r holl gyfathrebiadau, sylwadau neu gytundebau, naill ai ar lafar neu'n ysgrifenedig, rhwng MESA neu ei bartneriaid a chi gyda pharch i'r mater pwnc hwn. Yn achos unrhyw wrthdaro rhwng y Datganiad Preifatrwydd a'r Telerau ac Amodau, bydd y Datganiad Preifatrwydd, fel sy'n berthnasol, yn llywodraethu.

13.3 Bydd darpariaethau'r Telerau ac Amodau yn sicrhau y bydd MESA ac unrhyw ddarparwyr gwasanaethau, fel y bo'n berthnasol, a'u haelodau a'u aseiniadau priodol, yn rhwymo MESA ac i chi a'ch hetifeddwyr, ysgutorion, gweinyddwyr, olynwyr a chynrychiolwyr personol. Efallai na fyddwch yn neilltuo'r Telerau ac Amodau na'ch hawliau a'ch rhwymedigaethau o dan y Telerau ac Amodau heb ganiatâd ysgrifenedig mynegi MESA, a gellir ei atal yn ôl disgresiwn MESA yn unig. Gall MESA a'i ddarparwyr gwasanaeth neilltuo'r telerau a'r amodau hyn a'u hawliau a'u rhwymedigaethau priodol o dan y telerau a'r amodau hyn heb eich caniatâd.